Showing all 3 results

MÀNG LỌC NƯỚC SẠCH RO, UF CÔNG NGHIỆP VÀ HÓA CHẤT

Màng lọc RO công nghiệp

Liên hệ

MÀNG LỌC NƯỚC SẠCH RO, UF CÔNG NGHIỆP VÀ HÓA CHẤT

OptiClean B – PWT, dung dịch tẩy cáu cặn Hữu cơ

Liên hệ

MÀNG LỌC NƯỚC SẠCH RO, UF CÔNG NGHIỆP VÀ HÓA CHẤT

Xử lý chống đóng cặn cho màn RO/NF

Liên hệ

Xử lý chống đóng cặn cho màn RO/NF

Trong kho